توضیحات پروژه

وایر شمع خودرو

وایر شمع خودرو

وایر شمع وظیفه رساندن برق از کوئل به سر شمع را به عهده دارد.